Mål: Auke tilgangen på kvalifiserte lærlingar til bedriftene.

Det vert møte mellom partane to gonger i året. Det skal handle om samarbeid kring rekruttering, opplæring og rammevilkår.

Første tiltak er felles årshjul for tiltak og aktivitetar. Dette skal føre til meir forpliktande, effektivt og betre kvalitet i aktivitetane.