Oppfølging etter møtet 10.12.2015

Arealplanlegging er eit særs omfattande arbeid. Mange skal ha sitt å seie før endeleg plan er klar for vedtak.

Det vart særleg understreka kor viktig det er å tenkje framover og få fram synspunkt i prosessen. Etter at planen er vedteken er det særs vanskeleg å gjere endringar, sjølv om det skal vurderast kvart fjerde år om planen skal reviderast.

Saker som vart diskutert var Hamnsundsambandet, vegen over Nakkedalen, Vatne Bru og mulege næringsareal både lokalt og i kommunen.

Last ned